හර මනහට පනන ඇඟලල ගහගනනවහර මනහට පනන ඇඟලල ගහගනනව
හර මනහට පනන ඇඟලල ගහගනනව
හර මනහට පනන ඇඟලල ගහගනනව
හර මනහට පනන ඇඟලල ගහගනනව
හර මනහට පනන ඇඟලල ගහගනනව
හර මනහට පනන ඇඟලල ගහගනනව